Weening strafrechtadvocaten is een jong en dynamisch advocatenkantoor dat zich onderscheidt door betrokkenheid en gedrevenheid.
Direct contact met een advocaat?

1. Wat is verkeersstrafrecht?

Het verkeersstrafrecht is een verzamelterm voor alle strafbare feiten die begaan worden in het verkeer. De meeste verkeersdelicten zijn terug te vinden in de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Vrijwel alle overtredingen van de verkeersregels zijn strafbaar gesteld. Maar een fout in het verkeer is natuurlijk al snel gemaakt. Daarom worden lichte verkeersovertredingen in de regel niet strafrechtelijk vervolgd. Sinds de invoer van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (ook wel bekend als de Wet Mulder) worden deze overtredingen op administratieve wijze afgedaan. Dat betekent dat u in die gevallen niet strafrechtelijk veroordeeld wordt. U kunt dan slechts een geldboete opgelegd krijgen.

Ernstige verkeersvergrijpen worden daarentegen wel op strafrechtelijke wijze afgedaan. Wanneer u verdacht wordt van een ernstig verkeersdelict, loopt u dus het risico dat u strafrechtelijk veroordeeld wordt. Enkele voorbeelden van ernstige verkeersmisdrijven zijn:

Ook bepaalde snelheidsovertredingen worden binnen het strafrecht afgedaan. Het moet dan gaan om een overschrijding van de snelheidslimiet van minimaal 30 kilometer per uur of een snelheidsoverschrijding van meer dan 40 kilometer per uur als de overtreding op de autosnelweg heeft plaatsgevonden. Kleinere snelheidsoverschrijdingen vallen buiten het strafrecht.

Op het moment dat door een verkeersovertreding letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht, is een administratieve afhandeling niet meer mogelijk. Dat betekent dat u in die gevallen altijd rekening moet houden met een strafrechtelijke vervolging.

Ons advies/Tip: Leg nooit een verklaring af tegen iemand van de politie voordat u overleg heeft gehad met een advocaat: niet als verdachte en ook niet als getuige. Dit geldt ook wanneer de medewerker van de politie niet voor een computer zit. De politie mag alles wat u zegt opschrijven, ook wanneer u niet in een officiële verhoorsituatie zit.

2. Wat is het verschil tussen de administratieve en strafrechtelijke handhaving van verkeersdelicten?

Wanneer een verkeersvergrijp op strafrechtelijke wijze wordt afgedaan, zijn de gevolgen die dit voor u kan hebben ernstiger dan wanneer het administratieve traject gevolgd wordt. Op het moment dat u een verkeersovertreding heeft begaan die op administratieve wijze wordt afgehandeld, kunt u namelijk slechts een geldboete van de eerste categorie opgelegd krijgen. De wet kent daarvoor vaste boetebedragen die tussen de 27 en 415 euro liggen. Die beperking is er bij strafrechtelijke handhaving niet. Binnen het strafrecht kan de geldboete dan ook hoger oplopen dan binnen het administratieve traject. Bovendien kunnen er bij een strafrechtelijke vervolging ook ingrijpendere sancties worden opgelegd, zoals een ontzegging van de rijbevoegdheid, een taakstraf of zelfs een gevangenisstraf.

Daarnaast is het onderscheid tussen het administratieve en het strafrechtelijke traject ook van belang als het gaat om uw justitiële documentatie. Indien u een administratieve boete opgelegd heeft gekregen, zal daarvan geen aantekening op uw strafblad worden gemaakt. Strafrechtelijke veroordelingen worden daarentegen wel opgenomen op uw strafblad.

Het voordeel van de strafrechtelijke procedure ten opzichte van het administratieve traject is gelegen in de waarborgen die voor een verdachte gelden. Binnen het strafrecht wordt vastgesteld of u zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. De strafrechtelijke procedure is daarom op zodanige wijze ingericht dat u zich fatsoenlijk kunt verdedigen tegen de verdenking. In de praktijk betekent dit dat binnen het strafproces vaak ‘meer voor u valt te halen’ dan wanneer u beroep aantekent tegen een administratieve boete. Het is daarom altijd verstandig om contact op te nemen met een gespecialiseerd strafrechtadvocaat op het moment dat u strafrechtelijk wordt vervolgd voor een verkeersovertreding.

3. Hoe gaat de strafrechtelijke vervolging van verkeersdelicten in zijn werk?

Wanneer er een verdenking is ontstaan dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstig verkeersdelict, zullen de politie en het OM hier allereerst onderzoek naar doen. Tijdens dat onderzoek zult u doorgaans ook verhoord worden. Indien u niet bent aangehouden, krijgt u in de meeste gevallen een uitnodiging om bij het verhoor op het politiebureau te verschijnen. Nadat het onderzoek is afgerond zal de officier van justitie beslissen of u ook daadwerkelijk vervolgd gaat worden. Indien de officier van justitie besluit om u te vervolgen, zijn er twee mogelijkheden:

  • In de eerste plaats kan de officier van justitie in bepaalde gevallen besluiten om u een strafbeschikking op te leggen. De officier van justitie legt u dan zonder tussenkomst van de rechter een straf op. Dit geldt als een strafrechtelijke veroordeling. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u het aan de rechter voorleggen door verzet tegen de strafbeschikking in te stellen.
  • In de tweede plaats heeft de officier van justitie de mogelijkheid om de zaak direct aan de rechter voor te leggen. U zult in dat geval een dagvaarding ontvangen. Afhankelijk van de ernst van het delict waarvan u verdacht wordt, zal de zaak worden aangebracht bij de kantonrechter, de politierechter of de meervoudige kamer.

Bel direct met een advocaat:

4. Welke straffen kunnen worden opgelegd als ik veroordeeld word voor een verkeersdelict?

De hoogte van de straf die wordt opgelegd voor het begaan van een verkeersdelict is afhankelijk van de ernst van het vergrijp. Lichtere verkeersvergrijpen worden doorgaans afgedaan met een geldboete. Indien u een ernstiger verwijt kan worden gemaakt, zal er een taakstraf worden opgelegd. De ernstigste verkeersmisdrijven worden bestraft met een gevangenisstraf. Het gaat dan met name om het veroorzaken van een ongeval met de dood of lichamelijk letsel tot gevolg. In het geval dat de verdachte ernstige schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval, of als de verdachte ten tijde van het ongeval onder invloed was, is er een reële kans dat de rechter ervoor kiest om een gevangenisstraf op te leggen.

Ook andere factoren kunnen van invloed zijn op de hoogte van de straf. Op het moment dat u in het verleden al eerder bent veroordeeld voor een vergelijkbaar verkeersdelict, wordt dat bij de strafoplegging meegenomen als een strafverzwarende omstandigheid. Daarnaast kan de straf die wordt opgelegd aan beginnende bestuurders (minder dan vijf jaar in bezit van een rijbewijs) afwijken van de straf die in vergelijkbare gevallen aan ervaren bestuurders wordt opgelegd.

Naast de geldboete, de taakstraf en de gevangenisstraf kent het verkeersstrafrecht ook een bijzondere straf, namelijk de ontzegging van de rijbevoegdheid. Deze bijkomende straf wordt vaak naast een andere straf opgelegd. Wanneer u een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd heeft gekregen, mag u voor de duur van de sanctie geen motorrijtuigen besturen.

5. Kan het begaan van een verkeersdelict gevolgen hebben voor mijn rijbewijs?

Als u een lichte verkeersovertreding heeft begaan die op administratieve wijze wordt afgedaan, zal dat geen gevolgen hebben voor uw rijbewijs. Dat ligt anders op het moment dat u zich schuldig maakt aan een ernstiger verkeersvergrijp. Indien u in aanraking komt met de politie naar aanleiding van een door u gepleegd verkeersdelict dat binnen het strafrechtelijke traject valt, kan dat langs verschillende wegen gevolgen hebben voor uw rijbewijs:

  • Allereerst kan de politie bij bepaalde verkeersvergrijpen besluiten om uw rijbewijs in te vorderen. U bent dan verplicht om uw rijbewijs af te geven. Het rijbewijs wordt opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie heeft 10 dagen de tijd om te beslissen of u het rijbewijs terugkrijgt of dat het langer wordt ingehouden. Wanneer de officier van justitie van plan is om u strafrechtelijk te vervolgen en om daarbij een ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen of te vorderen, zal hij het rijbewijs tot die tijd inhouden. Tegen de invordering van het rijbewijs kunt u een klaagschrift indienen.
  • Wanneer u in de strafrechtelijke procedure daadwerkelijk een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd krijgt, mag u gedurende een bepaalde periode geen motorrijtuigen besturen. Uw rijbewijs moet u in dat geval inleveren. Pas na het verstrijken van de ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt u uw rijbewijs terug. Als u het niet eens bent met de ontzegging van de rijbevoegdheid, dient u verzet in te stellen als u een strafbeschikking heeft ontvangen of hoger beroep in te stellen als u door de rechter bent veroordeeld.
  • Daarnaast wordt uw rijbewijs op grond van de recidiveregeling alcohol en drugs automatisch ongeldig op het moment dat u binnen vijf jaar twee keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed. U moet de tweede keer dan wel een alcoholpromillage van 1,3 promille hebben of u moet hebben geweigerd om mee te werken aan een alcoholonderzoek. Uw rijbewijs wordt dan van rechtswege ongeldig verklaard. Dat betekent dat er geen tussenkomst van de rechter nodig is. Indien u weer de beschikking wilt krijgen over een geldig rijbewijs, dient u opnieuw een rijexamen af te leggen.
  • Naast de strafzaak kan ook het CBR een maatregel opleggen naar aanleiding van een geconstateerde verkeersovertreding. Als een politieambtenaar na het constateren van het verkeersdelict vermoedt dat u niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid die vereist is voor het besturen van een motorrijtuig, kan hij daarvan mededeling doen aan het CBR. Op vordering van de politie bent u dan verplicht tot afgifte van uw rijbewijs. In bepaalde gevallen kan de geldigheid van uw rijbewijs worden geschorst totdat u een door het CBR opgelegde maatregel heeft voltooid. Het CBR kan besluiten dat u een educatieve cursus moet volgen, dat u een alcoholslotprogramma moet doorlopen of dat u een onderzoek naar uw rijvaardigheid of geschiktheid moet voltooien. Wanneer u hier niet aan meewerkt, of als u het onderzoek niet succesvol afrondt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. U zult dan opnieuw een rijexamen moeten afleggen, waarbij ook een onderzoek zal worden verricht naar uw rijgeschiktheid. In sommige gevallen kunt u het rijexamen pas na het verstrijken van een bepaalde periode opnieuw afleggen. Als u het niet eens bent met het feit dat uw rijbewijs ongeldig is verklaard, dan kunt u daar bezwaar tegen instellen.

6. Kan ik strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als een ander met mijn auto een verkeersovertreding begaat?

Het kan voorkomen dat een ander een verkeersdelict begaat terwijl diegene gebruik maakt van uw auto. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U vreest in een dergelijk geval waarschijnlijk allereerst voor beschadigingen aan uw auto, maar u zult ook rekening moeten houden met mogelijke strafrechtelijke consequenties. Indien een verkeersmisdrijf wordt begaan door een onbekend gebleven bestuurder, is de eigenaar of houder van dat motorrijtuig op grond van de Wegenverkeerswet verplicht op vordering van de politie de naam en het volledige adres van de bestuurder bekend te maken. Als u dat niet doet, begaat u zelf een strafrechtelijke overtreding. Dit lijdt slechts uitzondering als u als eigenaar of houder van het motorrijtuig niet heeft kunnen vaststellen wie de bestuurder was en u daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

7. Heb ik een advocaat nodig als ik verdacht wordt van een verkeersdelict?

Op het moment dat u verdacht wordt van een verkeersdelict dat binnen het strafrecht valt, is het verstandig om al in een vroeg stadium een gespecialiseerd strafrechtadvocaat in te schakelen. Een verkeersovertreding valt in ieder geval binnen het strafrecht als u door de politie wordt aangehouden, als uw rijbewijs wordt ingevorderd, als u wordt uitgenodigd voor een verhoor of een officierszitting of als u een strafbeschikking of dagvaarding ontvangt. In die gevallen is het in ieder geval verstandig om contact op te nemen met een advocaat. Een gespecialiseerd strafrechtadvocaat kan bepalen welke verdediging in uw zaak de beste is. Bovendien is er een grotere kans dat het verkeersdelict geen gevolgen voor uw rijbewijs heeft als u door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat wordt bijgestaan.

Direct contact met een advocaat?
Send this to a friend