Disclaimer strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

1. strafrecht disclaimer

2. disclaimer strafrecht

3. strafrechtadvocaten kantoor disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.strafrechtadvocaten.nl van Weening Strafrechtadvocaten B.V. te Maastricht, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten van Weening Strafrechtadvocaten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

1. Gebruik van de internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Weening Strafrechtadvocaten tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Weening Strafrechtadvocaten expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Bij bezoek aan de deze website en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door de Weening Strafrechtadvocaten hiertoe opgestelde websitevoorwaarden en het gevoerde privacybeleid.

Deze website is gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de site adviseren wij de meest recente versie van Firefox, Chrome, Safari en of Internet Explorer webbrowser.

2. Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Weening strafrechtadvocaten hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Weening strafrechtadvocaten de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Weening strafrechtadvocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Weening strafrechtadvocaten niet geverifieerd.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Weening Strafrechtadvocaten (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weening Strafrechtadvocaten of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Weening Strafrechtadvocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Weening Strafrechtadvocaten op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Weening Strafrechtadvocaten of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Weening Strafrechtadvocaten en de aan Weening Strafrechtadvocaten gelieerde rechtspersonen.

5. Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

6. Wijzigingen

Weening Strafrechtadvocaten behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

7. Contact

Voor opmerkingen of vragen m.b.t. tot deze website kunt u contact opnemen met info@weening.net.