Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of
  de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;
 • Klachtenprocedure: de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.
 • Klachtenregeling: dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.
 • Klachtenregistratieformulier: een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure

Artikel 2. Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Weening Strafrechtadvocaten B.V. en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Weening Strafrechtadvocaten B.V. draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3. Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Weening Strafrechtadvocaten B.V. heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid.
 4. Als de klager van mening is dat een advocaat van Weening Strafrechtadvocaten B.V. handelt of heeft gehandeld in strijd met de voor advocaten geldende Gedragsregels, dan kan de klager, als het hierna in artikel 5 beschreven traject niet leidt tot een oplossing, de klacht indienen bij de bevoegde Deken van de Orde van Advocaten.

Artikel 5. Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mw. mr. F.A.G.M. Landerloo, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op
  de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na
  tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden

 1. De betrokken advocaat en daarna de klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier.
 4. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 5. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager.
 6. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8. Klachtregistratie

 1. Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier
 2. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht
 3. De klacht wordt geclassificeerd:
  1. naar wijze van indiening als:
   1. mondeling;
   2. schriftelijk.
  2. naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën:
   1. klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat
   2. klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
   3. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening
   4. klachten over praktijkvoering in het algemeen
 4. Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.
 5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris het Klachtenregistratieformulier.
 6. De klachtenfunctionaris brengt periodiek mondeling verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Artikel 9. Preventieve actie

 1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
 2. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.