Voor dringende gevallen zijn onze
strafrecht
advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Voor dringende gevallen staan wij 24 uur per dag voor u klaar.
Voor dringende gevallen 24 uur per dag.

Algemene Voorwaarden

1. algemene voorwaarden strafrecht

2. advocaat strafrecht algemene voorwaarden

3. strafrecht advocatenkantoor algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Laatst aangepast op woensdag 15 mei 2019.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Weening strafrechtadvocaten B.V., hierna te noemen: het kantoor.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 3. In afwijking van art. 7: 408 lid 2 BW is het kantoor gerechtigd om, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen, zonder dat zij daartoe schadeplichtig wordt. Deze algemene voorwaarden strekken ten behoeve degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.
 4. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden (getuigen en deskundigen daaronder begrepen), de door het kantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden. Het kantoor zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleggen met de cliënt, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor aansprakelijkheidsbeperkende bedingen aanvaardt.
 6. Het kantoor zal bij beëindiging van de werkzaamheden voor de cliënt zoveel mogelijk de van deze cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Het kantoor behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen vijf jaar na archivering te vernietigen.
 7. Het kantoor is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse orde van advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover de medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is het kantoor hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
 8. Het kantoor is, indien noodzakelijk, vrij onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 9. Weening Strafrechtadvocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van een bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de vordering arbitrage van toepassing. Betreft het geschilde opdracht van een zakelijke cliënt dan voorziet het Reglement in arbitrage.Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.De toepasselijkheid van de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door bevestiging in de door ons aan u verzonden bevestigingsbrief, waarin naar de regeling wordt verwezen, tenzij binnen 1 week na verzenddatum schriftelijk wordt gereageerd. Raadpleeg onze klachtenregeling.
 10. De rechtsverhouding tussen het kantoor en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het kantoor en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.