Algemene Voorwaarden strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

2. advocaat strafrecht algemene voorwaarden

3. strafrecht advocatenkantoor algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Laatst aangepast op woensdag 17 november 2021.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Weening strafrechtadvocaten B.V., hierna te noemen: het kantoor.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 3. In afwijking van art. 7: 408 lid 2 BW is het kantoor gerechtigd om, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen, zonder dat zij daartoe schadeplichtig wordt. Deze algemene voorwaarden strekken ten behoeve degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.
 4. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden (getuigen en deskundigen daaronder begrepen), de door het kantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden. Het kantoor zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleggen met de cliënt, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor aansprakelijkheidsbeperkende bedingen aanvaardt.
 6. Het kantoor zal bij beëindiging van de werkzaamheden voor de cliënt zoveel mogelijk de van deze cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Het kantoor behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen vijf jaar na archivering te vernietigen.
 7. Het kantoor is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse orde van advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover de medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is het kantoor hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
 8. Het kantoor is, indien noodzakelijk, vrij onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 9. Klachten van de cliënt dienen eerst te worden behandeld via de interne klachtprocedure van Weening Strafrechtadvocaten B.V., zoals beschreven in artikel 5 van de klachtenregeling van Weening Strafrechtadvocaten. Deze klachtenregeling is hier te vinden. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid. Als de klager van mening is dat een advocaat van Weening Strafrechtadvocaten B.V. handelt of heeft gehandeld in strijd met de voor advocaten geldende Gedragsregels, dan kan de klager, als het in artikel 5 van de klachtenregeling beschreven traject niet leidt tot een oplossing, de klacht indienen bij de bevoegde Deken van de Orde van Advocaten.
 10. De rechtsverhouding tussen het kantoor en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het kantoor en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.