Oriëntatiepunten voor straftoemeting en lovs-afspraken strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

1. oriëntatiepunten voor straftoemeting en lovs afspraken

LOVS minderjarig

oriëntatiepunten gemeenschappelijk hof

oriëntatiepunten openbaar ministerie

oriëntatiepunten opiumwet
oriëntatiepunten witwassen

Oriëntatiepunten LOVS

3. De LOVS richtlijnen 2023

2. strafrecht lovs afspraken

3. lovs afspraken strafrecht

Voor vaak voorkomende delicten zijn oriëntatiepunten ontwikkeld waarop de rechter zich kan oriënteren bij het bepalen van de op te leggen straf.

In het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) zijn alle afdelingen strafrecht van de rechtbanken en gerechtshoven verenigd. Het doel van het LOVS is bevordering van de rechtseenheid, rechtszekerheid, deskundigheid en verbetering van werkprocessen. Met het oog op deze doelstelling publiceert het LOVS verschillende aanbevelingen en handreikingen die in overleg en samenwerking met strafrechters tot stand zijn gekomen. Deze aanbevelingen en handreikingen binden de individuele strafrechter in een concrete zaak niet.

In de loop der jaren zijn door het LOVS ook andere afspraken ter bevordering van de rechtseenheid gemaakt, waaronder afrondingsregels bij geldboetes, normbedragen voor de schadevergoeding wegens “ten onrechte” in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd, standaardvergoedingen ex art. 89 en 591a Wetboek van Strafvordering en vervangende hechtenis bij geldboeten, schadevergoedingsmaatregelen en taakstraffen.

Verantwoording

Het LOVS (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht, voorheen Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken) heeft in 1998 een eerste aanzet gegeven om te komen tot een consistent landelijk straftoemetingsbeleid. Besloten is om in de loop van de tijd voor een aantal vaak voorkomende delicten een strafmaat (oriëntatiepunt) aan te geven waarop de rechter zich kan oriënteren bij de oplegging van de straf.

Oriëntatiepunten geven de straf weer die rechters voor het modale feit (de meest voorkomende verschijningsvorm van het strafbare feit) plegen op te leggen. Zij komen tot stand na een inventarisatie van de praktijk van de straftoemeting en na consultatie van alle gerechten. De oriëntatiepunten worden op voorstel van de Commissie Rechtseenheid door het LOVS vastgesteld. In 2016 zijn aan de bestaande oriëntatiepunten voor straftoemeting nieuwe oriëntatiepunten voor berechting op grond van het jeugdstrafrecht toegevoegd. Deze oriëntatiepunten worden voorbereid door de Expertgroep jeugdrechters en vervolgens door het LOVS vastgesteld, nadat de Commissie Rechtseenheid is gehoord. Na vaststelling worden zij gepubliceerd op de website www.rechtspraak.nl.

Oriëntatiepunten vormen een vertrekpunt van denken over de op te leggen straf. Zij bieden de rechter een handvat en de mogelijkheid om bij de straftoemeting te wijzen op een landelijke praktijk. De oriëntatiepunten binden de rechter niet. Hij is in individuele gevallen verantwoordelijk om een passende straf te bepalen en op te leggen.

De oriëntatiepunten voor berechting op grond van het jeugdstrafrecht worden voorafgegaan door een aantal opmerkingen waarmee de (kinder)rechter bij de straftoemeting rekening kan houden.

Naast deze instrumenten ter bevordering van de rechtseenheid in de strafoplegging is in de loop der jaren door het LOVS een aantal afspraken ter bevordering van de rechtseenheid gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn de afrondingsregels bij geldboetes, de normbedragen voor de schadevergoeding wegens “ten onrechte” in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd, de standaardvergoedingen voor kosten rechtsbijstand en de tabellen vervangende hechtenis bij geldboetes en gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen en vervangende hechtenis bij taakstraffen. Deze LOVS-afspraken zijn eveneens in dit document opgenomen. Ook daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen LOVS-afspraken voor berechting op grond van het volwassenenstrafrecht en voor berechting op grond van het jeugdstrafrecht. Voor zover geen aparte LOVS-afspraken voor berechting op grond van het jeugdstrafrecht zijn opgenomen, kan worden aangesloten bij de LOVS-afspraken voor de berechting op grond van het volwassenenstrafrecht

De Commissie Rechtseenheid evalueert periodiek of de oriëntatiepunten en LOVS-afspraken nog voldoende aansluiten bij de praktijk of dat hierin wijzigingen moeten worden aangebracht. Ten aanzien van de oriëntatiepunten en LOVS-afspraken voor berechting op grond van het jeugdstrafrecht laat de Commissie Rechtseenheid zich daarbij voorlichten door de Expertgroep jeugdrechters.

Het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak is verantwoordelijk voor het publiceren van de (geactualiseerde) oriëntatiepunten en LOVS-afspraken.