Chat with us, powered by LiveChat

Wat is cassatie?

Cassatie is een procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge raad is het hoogste rechtscollege van ons koninkrijk. Uw zaak komt daar pas terecht nadat u alle andere procedures hebt doorlopen. De Hoge Raad toetst in cassatie uitsluitend of er sprake is van vormverzuimen en of het recht juist is toegepast.

Wat is het verschil tussen cassatie en hoger beroep?

Cassatie is anders dan de behandeling in eerste aanleg bij de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof. De rechtbank en het gerechtshof worden ook wel de feitenrechters genoemd. Zij beoordelen de feiten en kijken of iets wel of niet gebeurd is. Ook kijken zij daarbij naar alle omstandigheden. De Hoge Raad is geen feitenrechter. Dit houdt in dat de Hoge Raad uw zaak niet opnieuw inhoudelijk zal behandelen. U kunt bij de Hoge Raad daardoor bijvoorbeeld ook geen nieuwe getuigen laten horen of nieuwe feiten aanvoeren.

Wanneer kan ik in cassatie?

Als u in hoger beroep bent veroordeeld voor een misdrijf kunt u cassatieberoep instellen. Wanneer u veroordeeld bent voor een overtreding kunt u ook beroep in cassatie instellen, tenzij u voor deze overtreding een boete opgelegd heeft gekregen die minder bedraagt dan € 250,-. Tot slot zijn in de wet een groot aantal beschikkingen genoemd waarbij beroep in cassatie openstaat. Onze cassatieadvocaat kan u vertellen in welke gevallen dit mogelijk is.

Binnen welke termijn dien ik cassatie in te stellen?

Indien u het niet eens bent met een uitspraak van het gerechtshof of van de rechtbank, moet u in de regel binnen twee weken na deze uitspraak beroep in cassatie instellen. In sommige gevallen wijkt de termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld af van de termijn van twee weken. Onze cassatieadvocaat geeft u daarover graag nadere informatie.

Heb ik een advocaat nodig voor cassatie?

U kunt zelf beroep in cassatie instellen wanneer u het niet eens bent met een arrest van het gerechtshof of in bepaalde gevallen wanneer u het niet eens bent met een beschikking van de rechtbank. Om te kunnen procederen geldt echter wel een verplichte procesvertegenwoordiging. Procederen in cassatie vereist diepgaande kennis van wet en rechtspraak, alsmede juridisch-technische vaardigheden. Er zijn maar weinig advocaten die gespecialiseerd zijn in cassatieprocedures. Om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de rechtsbijstand in strafrechtelijke procedures bij de Hoge Raad, is in 2010 de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) opgericht. Onze cassatieadvocaat is lid van deze vereniging. Onze cassatieadvocaat heeft over talloze onderwerpen met succes cassatieschrifturen ingediend.

Wat gebeurt in cassatie?

Na het instellen van het cassatieberoep zal de Hoge Raad alle stukken opvragen bij de rechtbank of het gerechtshof. Dit zal in de praktijk enige maanden op zich laten wachten. Als de Hoge Raad deze stukken eenmaal ontvangen heeft dan ontvangt u een brief van de Hoge Raad: de zogenaamde aanzegging. 60 dagen na het ontvangen van deze brief dient bij de Hoge Raad een cassatieschriftuur te worden ingediend. Als dit niet gebeurt, wordt u niet-ontvankelijk verklaart in uw cassatieberoep. Uw zaak wordt dan zonder enige vorm van toetsing door de Hoge Raad afgedaan. In de cassatieschriftuur zal de advocaat de bezwaren tegen de bestreden beslissing verder toelichten. Te denken valt aan klachten over voorbedachte raad, opzet, medeplegen, het niet horen van getuigen en het onvoldoende motiveren van uitspraken. Onze cassatieadvocaat heeft over talloze onderwerpen met succes cassatieschrifturen ingediend.
Na het indienen van de schriftuur zijn er twee mogelijkheden. De Hoge Raad kan het cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren of de Hoge Raad kan de procedure voortzetten.

Wanneer verklaart de Hoge Raad mijn beroep direct na het indienen van de cassatieschriftuur niet-ontvankelijk?

Artikel 80a van de wet op de rechtelijke organisatie geeft de Hoge Raad de mogelijkheid een cassatieberoep zonder motivering niet ontvankelijk te verklaren. De Hoge Raad kan dit doen als de klachten niet tot cassatie kunnen leiden, wanneer de partij die het beroep instelt te weinig belang heeft of als rechtbank of hof op basis van eerdere uitspraken van de Hoge Raad juist heeft beslist.

Voorbeelden van zaken die in cassatie niet-ontvankelijk verklaard worden zijn:

  • de verzoeker voert in zijn cassatieberoep geen reden op die te maken heeft met uitleg van de wet of procesregels
  • de verzoeker klaagt over een uitleg waarover de Hoge Raad zich al eerder heeft uitgesproken
  • de belangen te klein zijn, bijvoorbeeld een zaak met een lage boete
  • het gerechtshof heeft de uitspraak voldoende en begrijpelijk uitgelegd
  • in het cassatieverzoek worden nieuwe feiten opgevoerd.

Hoe verloopt de procedure verder als de Hoge Raad mijn cassatieberoep niet direct na het indienen van de schriftuur niet-ontvankelijk verklaart?

De andere optie is dat de advocaat-generaal, een onafhankelijke adviseur bij de Hoge Raad, een advies gaat schrijven voor de Hoge Raad. Dit advies wordt een conclusie genoemd en in deze conclusie adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad. Vaak wordt dit advies door de Hoge Raad gevolgd. De Hoge Raad is echter niet gebonden aan het advies en kan ook anders beslissen.

Wat kan de Hoge Raad doen als hij afwijkt van de conclusie?

Na de conclusie volgt de uitspraak van de Hoge Raad. Ook na de conclusie kan de Hoge Raad het cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren. De Hoge Raad kan dit doen met een standaardmotivering die is opgenomen in artikel 81 van de wet op de rechtelijke organisatie. Deze standaardmotivering houdt in dat de klachten in de betreffende zaak niet tot cassatie kunnen leiden en dat de Hoge Raad die vaststelling niet anders hoeft te motiveren dan dat geen rechtsvragen aan de orde zijn gesteld die van belang zijn voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. De Hoge Raad kan het cassatieberoep ook verwerpen en een toelichting geven waarom hetgeen is aangevoerd in cassatie moet worden verworpen.

Wat kan de Hoge Raad doen indien hij het (gedeeltelijk) eens is met de schriftuur van de advocaat?

De insteek van de cassatieprocedure is dat de Hoge Raad de eerdere uitspraak vernietigt. In bepaalde gevallen kan de Hoge Raad de zaak dan vervolgens zelf afdoen. In de meeste gevallen zal de Hoge Raad de zaak echter (terug)verwijzen naar het gerechtshof. Het gerechtshof moet dan met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad de zaak opnieuw bekijken en beoordelen.

Gerelateerde berichten

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Pim de Korte Een cliënt die verdacht werd van de handel in en het aanwezig hebben van honderden kilo’s professioneel vuurwerk heeft in hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam een lage(re) straf gekregen. De rechtbank had cliënt nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 8…

A.D. wordt bijgestaan door Wendy Geurts https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/tbs-in-moordzaak-sirwan-kassan-uit-oostburg-op-de-helling~a1dd3649/

Jurandy T., de man die tot levenslang is veroordeeld voor de liquidatie van Sven Prins, wil een uitgebreide verklaring gaan afleggen over de zaak. Dat bleek vrijdag tijdens een tussentijdse behandeling van het hoger beroep dat dient in het gerechtshof in Den Bosch. Volgens T.’s advocaat Serge Weening wil zijn cliënt openheid van zaken geven….

Bij de verkoop van een waardevol apparaat blijkt dit als gesloten geregistreerd te staan. Uit onderzoek van politie en justitie blijkt dat de ondernemer het apparaat eerder zelf bij zijn verzekeraar en de politie had opgegeven als zijnde gestolen. Ten onrechte, zo blijkt later. De ondernemer wordt vervolgd voor verzekeringsfraude (oplichting) en het doen van…

Page 1 of 21 2

Direct contact met een advocaat?