Ogólne warunki adwokat w sprawach karnych - Weening Criminal Lawyers

2. adwokat prawo karne ogólne warunki

3. ogólne warunki spółki prawa karnego

W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych poniższe terminy są używane w następującym znaczeniu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Ostatnia aktualizacja w środę, 17 listopada 2021 r.

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług Weening strafrechtadvocaten B.V., zwanej dalej: firmą.
 2. Wszystkie zlecenia, z zastrzeżeniem art. 7:404 holenderskiego kodeksu cywilnego, będą przyjmowane i wykonywane wyłącznie przez firmę, nawet jeśli wyraźnym lub dorozumianym zamiarem jest, aby zlecenie zostało wykonane przez określoną osobę.
 3. Niezależnie od § 7:408(2) holenderskiego kodeksu cywilnego, spółka jest uprawniona, z zastrzeżeniem zasad postępowania dla prawników, do wypowiedzenia zlecenia w dowolnym momencie, bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Niniejsze ogólne warunki są korzystne dla osób pracujących dla spółki.
 4. Wszelka odpowiedzialność firmy jest ograniczona do kwoty zapłaconej w danym przypadku w ramach polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej wykupionej przez firmę.
 5. Klient zabezpiecza firmę przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich (w tym świadków i ekspertów), w tym kosztami poniesionymi przez firmę w związku z nimi, które są w jakikolwiek sposób związane z działaniami wykonywanymi na rzecz klienta. W przypadku angażowania osób trzecich, firma powinna, o ile to możliwe, wcześniej skonsultować się z klientem, a w każdym razie dołożyć należytej staranności przy wyborze osób trzecich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia tych osób trzecich. Klient zgadza się, że firma akceptuje klauzule ograniczenia odpowiedzialności.
 6. Po zakończeniu pracy dla klienta kancelaria w miarę możliwości zwróci dokumenty klienta i wszelkie dokumenty sądowe pocztą tradycyjną oraz zarchiwizuje akta. Firma zastrzega sobie prawo do zniszczenia zarchiwizowanych akt zgodnie z odpowiednimi przepisami pięć lat po archiwizacji.
 7. Z należytym przestrzeganiem rozporządzenia w sprawie reklamy Holenderskiej Izby Adwokackiej, firma może współpracować w zakresie reklamy sprawy bez dalszych konsultacji, z należytym poszanowaniem prywatności klienta. Swoboda ta istnieje również po zakończeniu sprawy, przy założeniu, że odbywa się to w jak największym stopniu w porozumieniu z klientem. W zakresie, w jakim współpraca jest udzielana w celu upublicznienia informacji, ale nie ma miejsca w kontekście rzecznictwa, firma może to zrobić, pod warunkiem, że interesy klienta nie zostaną naruszone.
 8. Firma może, w razie potrzeby, dokonać między sobą ustaleń dotyczących zastępstwa za działanie w sądzie.
 9. Skargi klientów powinny być w pierwszej kolejności rozpatrywane w ramach wewnętrznej procedury reklamacyjnej Weening Strafrechtadvocaten B.V., zgodnie z opisem w artykule 5 procedury reklamacyjnej Weening Strafrechtadvocaten. Niniejsza procedura reklamacyjna jest tutaj proszę znaleźć. Skargi, o których mowa w art. 1 niniejszego regulaminu, które nie zostaną rozstrzygnięte po rozpatrzeniu, zostaną przekazane do Sądu Okręgowego w Limburgii, z siedzibą w Maastricht, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących jurysdykcji. Jeśli skarżący jest zdania, że prawnik Weening Strafrechtadvocaten B.V. działa lub działał niezgodnie z zasadami postępowania obowiązującymi prawników, skarżący może, jeśli proces opisany w artykule 5 procedury składania skarg nie doprowadzi do rozwiązania, złożyć skargę do właściwego dziekana izby adwokackiej.
 10. Stosunek prawny między firmą a jej klientami podlega prawu holenderskiemu. Wyłącznie sądy holenderskie są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać między firmą a klientem.
 11. Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do dodatkowych zleceń i dalszych zleceń od klienta.