Punkty orientacyjne dla wyroków i umów o miłości prawnik karny

1. punkty orientacyjne dla wyroków i umów o miłości

LOVS minor

sąd powszechny ds. zabytków

zabytki prokuratura

punkty orientacyjne w prawie opiumowym
punkty orientacyjne dotyczące prania pieniędzy

Punkty orientacyjne LOVS

3. Wytyczne LOVS 2023

2. umowy o miłości w prawie karnym

3. umowy o miłości prawo karne

Dla często popełnianych przestępstw opracowano poziomy odniesienia, aby pomóc sędziemu w określeniu wymiaru kary.

Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) zrzesza wszystkie wydziały prawa karnego sądów okręgowych i apelacyjnych. Celem LOVS jest promowanie jedności prawa, pewności prawnej, wiedzy specjalistycznej i poprawy procesów pracy. Mając na uwadze ten cel, LOVS publikuje różne zalecenia i wytyczne, które zostały opracowane w porozumieniu i we współpracy z sędziami karnymi. Te zalecenia i wytyczne nie są wiążące dla poszczególnych sędziów karnych w konkretnej sprawie.

Na przestrzeni lat LOVS zawarła również inne porozumienia mające na celu promowanie jedności prawa, w tym zasady zaokrąglania grzywien, standardowe kwoty odszkodowania za czas spędzony "niesłusznie" w ubezpieczeniu lub areszcie tymczasowym, standardowe odszkodowanie na podstawie art. 89 i 591a kodeksu postępowania karnego oraz zastępcze kary pozbawienia wolności w grzywnach, środkach kompensacyjnych i pracach społecznych.

Odpowiedzialność

W 1998 r. LOVS (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht, dawniej Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken) nadał początkowy impuls do wypracowania spójnej krajowej polityki karnej. Postanowiono, że z czasem, w odniesieniu do szeregu często popełnianych przestępstw, zostaną wskazane wytyczne dotyczące wymiaru kary (punkt orientacyjny), na których sąd będzie mógł się oprzeć przy wymierzaniu kary.

Punkty orientacyjne odzwierciedlają karę, którą sędziowie zwykle nakładają za przestępstwo modalne (najczęstszy przejaw przestępstwa). Powstały one po przeprowadzeniu inwentaryzacji praktyki orzekania i konsultacji ze wszystkimi sądami. Punkty odniesienia są przyjmowane przez LOVS na wniosek Komitetu ds. Jedności Prawa. W 2016 r. do istniejących punktów odniesienia dotyczących orzekania w sprawach karnych nieletnich dodano nowe punkty odniesienia. Te punkty orientacyjne są przygotowywane przez Grupę Ekspertów ds. Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich, a następnie przyjmowane przez LOVS po wysłuchaniu Komitetu ds. Po ich przyjęciu zostaną one opublikowane na stronie internetowej www.rechtspraak.nl.

Punkty orientacyjne stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat kary, która ma zostać nałożona. Zapewniają one sędziemu uchwyt i możliwość wskazania krajowej praktyki w zakresie orzekania. Punkty orientacyjne nie są wiążące dla sędziego. Jest on odpowiedzialny za określenie i nałożenie odpowiedniej kary w indywidualnych przypadkach.

Punkty odniesienia dla orzekania na mocy prawa karnego dla nieletnich są poprzedzone szeregiem uwag, które sąd (dziecięcy) może wziąć pod uwagę przy orzekaniu.

Oprócz tych instrumentów mających na celu promowanie jedności prawa w zakresie orzekania, na przestrzeni lat LOVS zawarła szereg porozumień mających na celu promowanie jedności prawa. Przykłady obejmują zasady zaokrąglania grzywien, standardowe kwoty odszkodowania za czas spędzony "niesłusznie" w areszcie policyjnym lub areszcie przedprocesowym, standardowe zwroty kosztów pomocy prawnej oraz tabele zastępujące areszt za grzywny i wzięcie zakładników za środki kompensacyjne oraz zastępujące areszt za prace społeczne. Umowy LOVS są również zawarte w niniejszym dokumencie. Również w tym przypadku dokonano rozróżnienia między porozumieniami LOVS dotyczącymi orzekania na mocy prawa karnego dla dorosłych i orzekania na mocy prawa karnego dla nieletnich. W zakresie, w jakim nie zawarto odrębnych porozumień LOVS dotyczących orzekania na mocy prawa karnego dla nieletnich, można stosować porozumienia LOVS dotyczące orzekania na mocy prawa karnego dla dorosłych.

Komitet Działu Prawnego okresowo ocenia, czy punkty odniesienia i umowy LOVS są nadal wystarczająco zgodne z praktyką, czy też należy wprowadzić zmiany. W odniesieniu do punktów odniesienia i umów LOVS dotyczących orzekania na mocy prawa karnego dla nieletnich, Komitet Działu Prawnego jest informowany przez Grupę Ekspertów ds.

Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak jest odpowiedzialne za publikację (zaktualizowanych) punktów orientacyjnych i umów LOVS.