W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Sprzeciw wobec pobierania próbek DNA

Prawnicy Weening specjalizują się w sprawach karnych prawnicy pod względem Sprzeciw wobec pobierania próbek DNA. W pilnych sprawach nasi prawnicy są dostępni 24 godziny na dobę na terenie całej Holandii.

Spis treści

Chętnie pomożemy!
Robisz się podejrzliwy?
Jeśli tak, skontaktuj się bezpośrednio z adwokatem 24 godziny na dobę.

Weening Criminal Lawyers to kancelaria prawna, do której możesz zwrócić się zarówno po poradę prawną, jak i najlepszą reprezentację w sądzie.
Prawnik karny sprzeciwiający się pobraniu próbek DNA - Weening Criminal Lawyers

Najlepszy adwokat w sprawach karnych sprzeciwia się pobraniu DNA.

2. Adwokat do spraw karnych w przypadku sprzeciwu wobec pobrania DNA.
sprzeciw wobec pobierania próbek DNA
sprzeciw wobec pobierania próbek DNA
sprzeciw wobec włączenia do bazy danych
dodanie sprzeciwu dna

Kiedy można pobrać DNA od osoby skazanej?

Pobieranie materiału komórkowego DNA w następstwie wyroku skazującego reguluje ustawa o badaniach DNA osób skazanych. Ustawa ta stanowi, że materiał DNA może być pobierany od osób, które zostały skazane na karę lub środek karny za określone przestępstwa. Kiedy znajduje się Pan/Pani w sprawa karna zostali Państwo uniewinnieni lub zwolnieni z wszelkich zarzutów bez nałożenia kary, próbki DNA nie mogą zostać pobrane. Pobieranie próbek DNA nie jest również możliwe w przypadku, gdy nałożono na Pana/Panią jedynie grzywnę. Jeśli jednak został Pan skazany na prace społeczne, pobranie próbek DNA jest możliwe. Nawet jeśli wykonał/a Pan/Pani prace społeczne poprzez Nakaz ukarania wydany przez prokuratora nałożone. Ponownie, nie dotyczy to sytuacji, w której musi Pan wykonywać prace społeczne po zawarciu ugody z prokuraturą. Wreszcie, pobieranie próbek DNA może mieć również miejsce w przypadku nieletnich.

Które przestępstwa są objęte ustawą o badaniach DNA osób skazanych?

Kolejne pytanie dotyczy tego, w przypadku jakich przestępstw możliwe jest pobranie materiału DNA po skazaniu. Zasadniczo muszą to być przestępstwa, za które zgodnie z prawem grozi kara pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze czterech lat lub więcej. Innymi słowy, nie jest to wyrok, który faktycznie Pan/Pani otrzymał/a, ale maksymalny wyrok, który mógłby/mogłaby Pan/Pani otrzymać zgodnie z prawem. Ponadto prawo wymienia szereg przestępstw, których maksymalny wymiar kary wynosi mniej niż cztery lata pozbawienia wolności, ale w przypadku których pobranie próbek DNA jest nadal możliwe. Należą do nich na przykład wandalizm, grożenie, pranie pieniędzy i uprawy konopi. W ten sposób materiał komórkowy DNA może być również pobierany w przypadku niektórych mniej poważnych przestępstw.

" Znakomita obsługa, miła współpraca. "

Czy zawsze musi Pan podawać DNA w wyżej wymienionych przypadkach?

Jeśli wyżej wymienione warunki są spełnione, prokuratura jest co do zasady zobowiązana do wydania nakazu pobrania od Pana/Pani DNA. Zasada ta ma tylko dwa wyjątki. Po pierwsze, nie musi Pan/Pani oddawać materiału DNA, jeśli Pana/Pani profil DNA jest już znany w bazie danych DNA. Po drugie, pobranie próbki DNA nie jest wymagane, jeśli nie jest prawdopodobne, że Pana/Pani profil DNA może mieć znaczenie w wykrywaniu innych przestępstw. W tym względzie bierze się pod uwagę popełnione przez Pana/Panią przestępstwo oraz okoliczności, w jakich zostało ono popełnione. Na przykład pobranie próbek DNA nie jest oczywiste, jeśli popełnił Pan przestępstwa gospodarcze, ponieważ przestępstw tych nie można wykryć za pomocą próbek DNA.

Czy w przypadku odwołania również musi Pan podać DNA?

Pytanie o to, czy odwołanie wniesiona przeciwko Pana/Pani wyrokowi skazującemu nie ma znaczenia dla pobrania materiału DNA. Materiał DNA może zostać od Pana/Pani pobrany, nawet jeśli apelacja w Pana/Pani sprawie jest nadal w toku.

Czy są Państwo zobowiązani do współpracy przy pobieraniu materiału DNA?

Jeśli prokurator uzna, że warunki do pobrania DNA zostały spełnione, wyda postanowienie o przekazaniu materiału DNA. Niestety, nie może Pan zdecydować się na odmowę współpracy w tym zakresie. Jest Pan/Pani zatem zobowiązany/a do przekazania materiału komórkowego DNA. Jeśli nie zastosuje się Pan/Pani do tego nakazu, może Pan/Pani zostać aresztowany/a. Pobieranie DNA może również odbywać się pod przymusem. Wówczas może zostać wybrana bardziej inwazyjna metoda pobrania DNA niż w przypadku, gdy dobrowolnie przekaże Pan/Pani materiał komórkowy.

Jak działa pobieranie próbek DNA?

Jeśli będzie Pan/Pani musiał/a poddać się badaniu DNA po wydaniu wyroku skazującego, zostanie Pan/Pani o tym powiadomiony/a listownie przez prokuratora. Więźniowie mogą przekazać DNA w zakładzie karnym. Jeśli nie jest Pan/Pani zatrzymany/a, otrzyma Pan/Pani wezwanie do stawienia się na posterunku policji.

Pobieranie DNA najlepiej przeprowadzać poprzez pobranie błony śluzowej policzka za pomocą bawełnianego wacika. Jeśli pobranie próbki błony śluzowej policzka nie może dostarczyć odpowiedniego materiału komórkowego z przyczyn medycznych, pobiera się krew lub włosy. Metody te są często stosowane nawet wtedy, gdy odmawia Pan/Pani współpracy przy pobraniu materiału. Wynika to z faktu, że pobranie błony śluzowej policzka nie jest łatwe pod przymusem.

W większości przypadków DNA jest pobierane przez funkcjonariusza policji. Ma Pan/Pani jednak prawo do pobrania materiału z komórek przez lekarza lub pielęgniarkę. Jeśli Pan/Pani o to poprosi, nie można odmówić.

Co dzieje się z Państwa materiałem DNA po pobraniu?

Na podstawie pobranego od Państwa materiału DNA ustalany jest profil DNA. Profil ten jest przetwarzany w bazie danych DNA. Baza danych DNA jest wykorzystywana podczas prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw. Gdy materiał DNA zostanie znaleziony na miejscu przestępstwa, sprawdza się, czy istnieje zgodność z profilem DNA przetwarzanym w bazie danych DNA.

Profil DNA wprowadzony do bazy danych jest niszczony po upływie określonego czasu. Dokładny czas trwania tego okresu zależy od przestępstwa, za które został/a Pan/Pani skazany/a, wyroku, jaki Pan/Pani otrzymał/a i Pana/Pani przeszłości kryminalnej. Jeśli popełnił(a) Pan(i) przestępstwo zagrożone karą do sześciu lat pozbawienia wolności lub wyższą, profil DNA zostanie zniszczony po upływie 30 lat. We wszystkich innych przypadkach profil DNA będzie przechowywany przez maksymalnie 20 lat. Jeśli w wyniku apelacji zostanie Pan(i) uniewinniony(a), profil DNA musi zostać natychmiast zniszczony.

Co mogą Państwo zrobić przeciwko pobieraniu DNA?

Chociaż nie może Pan/Pani uniknąć konieczności przekazania DNA, może Pan/Pani sprzeciwić się włączeniu profilu DNA do bazy danych DNA w ciągu 14 dni od pobrania DNA. Sprzeciw należy złożyć w sądzie, przez który został Pan/Pani skazany w pierwszej instancji. Jeśli sprzeciw zostanie uwzględniony, pobrany materiał DNA musi zostać zniszczony.

Dlaczego warto zatrudnić prawnika w postępowaniu sprzeciwowym?

Rozsądnie jest zatrudnić wyspecjalizowanego prawnika specjalizującego się w sprawach karnych, jeśli chce Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec włączenia Pana/Pani profilu DNA do bazy danych DNA. Dzieje się tak, ponieważ prawnik może ocenić, czy zostały spełnione warunki do pobrania DNA. W momencie, gdy sędzia nie zgadza się z Państwa sprzeciwem, nie ma możliwości odwołania się. Dlatego ważne jest, aby dobrze wykorzystał Pan/Pani tę możliwość.

Z badania przeprowadzonego przez Prokuratora Generalnego przy Sądzie Najwyższym wynika, że w praktyce prokurator wydaje postanowienia o pobraniu próbek DNA w większej liczbie spraw, niż zakładał ustawodawca. Rocznie wydawanych jest od 22 000 do 25 000 nakazów pobrania próbek DNA. Często dotyczą one przestępstw, których nie można wykryć za pomocą badań DNA. Nie jest to zgodne z wymogami prawa. W takich przypadkach dochodzi do nieuzasadnionego naruszenia prywatności. Rozsądnie jest poprosić prawnika o ocenę, czy dotyczy to również Państwa.

Dla Sprzeciw wobec pobierania próbek DNA chciałeś adwokata od spraw karnych?
Bezpośredni kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym w dziedzinie Sprzeciw wobec pobierania próbek DNA?
Czy ten artykuł był przydatny?

Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych
w mediach z Sprzeciw wobec pobierania próbek DNA

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.