W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Sąd Najwyższy uchyla wyrok po odrzuceniu skargi kasacyjnej dotyczącej zamiaru (Rechtspraak.nl)

Zmowa w celu popełnienia kradzieży z groźbą użycia przemocy w nocy w mieszkaniu, art. 312.2 Sr.
Zażalenie na postanowienie dowodowe.

Czy oskarżony miał zamiar grozić mieszkańcowi przemocą wyrażoną przez współsprawców? "Ustalenie Sądu Apelacyjnego, że oskarżony miał zamiar wymagany do udowodnienia groźby użycia przemocy wobec pokrzywdzonego nie jest należycie uzasadnione. Wprawdzie sąd odwoławczy ustalił, że oskarżony i jego współsprawcy planowali dokonanie kradzieży w mieszkaniu i że plan ten realizowali wspólnie, przy założeniu, że oskarżony nie wchodził do mieszkania ze współsprawcami i czekał na nich w samochodzie, to jednak z materiału dowodowego, którym posłużył się sąd odwoławczy, nie wynika, aby doszło do zawarcia porozumienia w jakiejkolwiek formie co do (grożenia) użyciem przemocy w przypadku ewentualnej konfrontacji z lokatorem lub aby oskarżony miał świadomość możliwości, że jego współsprawcy będą grozić użyciem przemocy w przypadku takiej konfrontacji. Wbrew oczywistej ocenie Sądu, wymaganego od oskarżonego zamiaru grożenia przemocą nie można zakładać wyłącznie na tej podstawie, że oskarżony wiedział, że dom jest zamieszkały i że istnieje duże prawdopodobieństwo, że mieszkaniec jest w domu oraz że współsprawcy noszą w domu osłony twarzy, niezależnie od tego, że Sąd nie ustalił, że oskarżony wiedział, że współsprawcy noszą osłony twarzy.

Po anulowaniu i odesłaniu.

Prawnikiem pomagającym oskarżonym w tej sprawie karnej jest:

Erik Maessen

PRAWNIK KARNISTA

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.