W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Zażalenie

Prawnicy Weening specjalizują się w sprawach karnych prawnicy pod względem Zażalenie. W pilnych sprawach nasi prawnicy są dostępni 24 godziny na dobę na terenie całej Holandii.

Spis treści

Chętnie pomożemy!
Robisz się podejrzliwy?
Jeśli tak, skontaktuj się bezpośrednio z adwokatem 24 godziny na dobę.

Weening Criminal Lawyers to kancelaria prawna, do której możesz zwrócić się zarówno po poradę prawną, jak i najlepszą reprezentację w sądzie.
Prawnik specjalizujący się w sprawach karnych

1. najlepszy adwokat w sprawach karnych w areszcie

2. adwokat prawo karne dla aresztu
3. adwokat do spraw karnych

Co to jest przekazanie sprawy?

Tymczasowe aresztowanie to okres, w którym podejrzany jest przetrzymywany, zanim jego sprawa zostanie rozpatrzona przez sędziego.

Tymczasowe aresztowanie składa się z kilku etapów, z których każdy wymaga oceny, czy istnieją wystarczające podejrzenia i podstawy do dłuższego zatrzymania podejrzanego. Na każdym etapie tymczasowego aresztowania ocena jest przeprowadzana przez inną osobę/agencję, a do zastosowania tymczasowego aresztowania mają zastosowanie różne wymogi.

Wymogi dotyczące utrzymania aresztu w areszcie stają się coraz bardziej rygorystyczne, im dłużej dana osoba przebywa w areszcie, a także osoba/organ dokonujący przeglądu aresztu staje się ważniejszy.

Jakie są formy przekazania sprawy do sądu?

Przed zastosowaniem tymczasowego aresztowania podejrzany musi najpierw zostać aresztowany. Aresztować podejrzanego może każdy funkcjonariusz prowadzący dochodzenie.

Areszt rozpoczyna się od zatrzymania w celu przeprowadzenia dochodzenia, do niedawna było to zatrzymanie w celu przesłuchania. Faza ta trwa maksymalnie 6 godzin w przypadku przestępstwa, w przypadku którego tymczasowe aresztowanie (oznacza to, że musi istnieć przypadek tymczasowego aresztowania: więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w następnym punkcie) jest niedozwolone i 9 godzin w przypadku przestępstwa, w przypadku którego tymczasowe aresztowanie jest dozwolone. Godziny między 0:00 a 9:00 nie wliczają się do okresu odpowiednio 9 i 6 godzin. Zatrzymanie w celu przeprowadzenia dochodzenia może zostać zarządzone przez (zastępcę) prokuratora.

Po zatrzymaniu w celu przeprowadzenia dochodzenia prokurator może zarządzić aresztowanie podejrzanego. Okres zatrzymania wynosi 3 dni i może zostać przedłużony o 3 dni w przypadku wyjątkowej konieczności. W imieniu prokuratora postanowienie o zatrzymaniu lub jego przedłużeniu może również podpisać asystent prokuratora.

W ciągu 3 dni i 18 godzin od aresztowania podejrzany musi zostać postawiony przed sędzią w celu zbadania legalności zatrzymania. Kontrola legalności odbywa się przed sędzią śledczym.

Zatrzymanie może nastąpić wyłącznie w związku z przestępstwem, w przypadku którego dozwolone jest tymczasowe aresztowanie. Więcej na ten temat poniżej.

Po zatrzymaniu areszt może zostać przedłużony o 14 dni przez sędziego śledczego na wniosek prokuratora. Faza ta nazywana jest zatrzymaniem i jest również pierwszą fazą tymczasowego aresztowania.

Ostatnim etapem aresztu jest zatrzymanie. Jest ono zarządzane przez sąd na wniosek prokuratora i trwa maksymalnie 90 dni. Okres ten nie jest jednak stały i jeśli sąd chce zweryfikować areszt wcześniej niż w ciągu 90 dni, może zarządzić areszt na krótszy okres. Oprócz zatrzymania, izby mogą również - jeśli podejrzany jest na wolności - zarządzić zatrzymanie podejrzanego. Może się tak zdarzyć, na przykład, jeśli podejrzany nigdy nie został zatrzymany lub jeśli podejrzany został zwolniony we wcześniejszym terminie, a izby uznają, że podejrzany powinien zostać ponownie zatrzymany. Ujęcie, podobnie jak zatrzymanie, może zostać zarządzone na maksymalny okres 90 dni, przy czym okres ten może również zostać skrócony przez sąd.

W sumie podejrzany może spędzić w areszcie 18 godzin + 3 dni + (w przypadku przedłużonego aresztu +3 dni) + 14 dni + 90 dni = 107 (lub 110) dni i 18 godzin. Następnie, jeśli sprawa karna nadal nie jest gotowa do merytorycznej rozprawy, zostanie wyznaczona rozprawa pro forma. Na rozprawie pro forma sąd ponownie zadecyduje o przedłużeniu okresu tymczasowego aresztowania.

" Współczucie w kontakcie osobistym, inspiracja podczas sesji. "

Jakie wymogi należy spełnić, aby ubiegać się o umorzenie?

Różni się to w zależności od formy przekazania sprawy. Poniżej wyjaśniono wymogi i podstawy stosowania poszczególnych form.

Aby doszło do aresztowania, musi istnieć podejrzany. Oznacza to, że musi istnieć uzasadnione podejrzenie, że ktoś popełnił przestępstwo.

Zatrzymanie w celu przeprowadzenia śledztwa jest zarządzane w odniesieniu do podejrzanego, jeśli konieczne jest podjęcie środków w interesie śledztwa. Ponadto zatrzymanie w celu przeprowadzenia śledztwa może być stosowane w celu przesłuchania, przygotowania do przesłuchania, identyfikacji podejrzanego oraz w celu osobistego wydawania komunikatów.

Zatrzymanie ma miejsce w interesie śledztwa przeciwko podejrzanemu. Może również nastąpić w celu osobistego dostarczenia podejrzanemu dokumentów dotyczących sprawy karnej. Ponadto zatrzymanie może mieć miejsce w celu zbadania możliwości i zasadności złożenia wniosku lub wydania nakazu tymczasowego aresztowania.

Po zatrzymaniu w areszcie warunki tymczasowego aresztowania mają zastosowanie do kontynuacji zatrzymania w areszcie. W tym celu musi istnieć podstawa i przypadek. Oprócz sprawy i podstawy musi również istnieć silniejsze podejrzenie wobec podejrzanego niż uzasadnione podejrzenie winy, że popełnił on przestępstwo. To silniejsze podejrzenie nazywane jest "poważnymi zastrzeżeniami".

Przypadki tymczasowego aresztowania są ważne przede wszystkim dlatego, że, jak już wskazano, musi istnieć również przypadek tymczasowego aresztowania, zanim podejrzany może zostać zatrzymany.

W każdym przypadku mamy do czynienia z tymczasowym aresztowaniem, jeśli przestępstwo, którego dotyczy podejrzenie, jest zagrożone karą pozbawienia wolności na okres co najmniej 4 lat zgodnie z definicją prawną. Ponadto prawo wymienia szereg innych konkretnych przestępstw. Tymczasowe aresztowanie może być również stosowane, jeśli podejrzany nie ma stałego miejsca zamieszkania lub pobytu w Holandii i popełnił przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności.

Oprócz przypadku tymczasowego aresztowania, musi również istnieć (co najmniej) podstawa do zastosowania tymczasowego aresztowania. Możliwe podstawy to:

  • Zagrożenie ucieczką;
  • Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 12 lat wzwyż i potencjalnie spowodowałoby niepokoje społeczne, gdyby oskarżony został zwolniony (zachwiany porządek prawny);
  • Ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa zagrożonego karą co najmniej 6 lat pozbawienia wolności lub przestępstwa, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu lub stwarzać ogólne zagrożenie dla mienia (ryzyko recydywy);
  • Wcześniejsze skazanie za groźby, napaść, kradzież, defraudację, oszustwo, wandalizm lub przyjmowanie skradzionych towarów w okresie krótszym niż 5 lat;
  • Policja musi jeszcze przeprowadzić dochodzenie, które może zostać udaremnione lub utrudnione po zwolnieniu podejrzanego.

Tymczasowe aresztowanie podlega również wymogowi przewidywania. Oznacza to, że nakaz tymczasowego aresztowania w żadnym wypadku nie zostanie wydany, jeśli należy wziąć pod uwagę fakt, że podejrzany nie otrzyma bezwarunkowej kary pozbawienia wolności lub środka karnego. Podobnie, jeśli kara lub środek, których należy się spodziewać, są krótsze niż czas trwania nakazu aresztowania, nakaz ten nie zostanie wydany.

Gdzie odbywa się areszt?

Na początkowych etapach, aż do aresztu, podejrzany jest zatrzymywany na posterunku policji. Od momentu aresztowania podejrzany jest przetrzymywany w izbie zatrzymań.

Jakie ograniczenia mogą zostać nałożone na podejrzanego podczas pobytu w areszcie?

Podczas pobytu w areszcie podejrzany może zasadniczo mieć zwykły kontakt ze światem zewnętrznym. Jednakże w interesie śledztwa może zostać ustalone, że podejrzany będzie podlegał ograniczeniom podczas pobytu w areszcie. Może to obejmować ograniczenia w przyjmowaniu gości, ruchu telefonicznym i korespondencji. Zdarza się również, że podejrzany nie może czytać gazet ani oglądać telewizji. Podejrzany może jednak zawsze kontaktować się ze swoim adwokatem.

Co może zrobić prawnik podczas aresztu?

Niezwykle ważne jest, aby natychmiast zaangażować wyspecjalizowanego prawnika specjalizującego się w sprawach karnych, jeśli Pan/Pani (lub Pana/Pani bliska osoba) zostanie zatrzymany/a. W momencie aresztowania powinni Państwo niezwłocznie zwrócić się do wyspecjalizowanego prawnika specjalizującego się w sprawach karnych. Szczególnie na tym początkowym etapie, niezwykle ważne jest, aby otrzymali Państwo poradę i pomoc podczas przesłuchanie policyjne przez prawnika.

Mogą Państwo zadzwonić pod numer 088-9336464 w momencie aresztowania 24 godziny na dobę. Mogą Państwo również podać nazwisko jednego z naszych prawników jako preferowanego prawnika, jeśli policja zapyta, którego prawnika powinni Państwo zatrudnić. Zazwyczaj nie pobieramy za to żadnych opłat, a nasza rada zawsze brzmi: Sprawa karna? Proszę nie wynajmować prawnika, proszę wynająć prawnik karnista!

Dla Zażalenie chciałeś adwokata od spraw karnych?
Bezpośredni kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym w dziedzinie Zażalenie?
Czy ten artykuł był przydatny?
Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych w mediach Zażalenie
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.